animation clinic international internet publication technology
جمعه 29 بهمن 23:32


فیلم: بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

فیلم: بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی را در فیلم زیر مشاهده کنید.به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، بازدید برخی از مسئولین و چهره های سیاسی و فرهنگی از چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی را در فیلم زیر مشاهده كنید.

 


downloadchapta


دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری
پیوندها

با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی